کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – درب ساده

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب سادهمشخصات عمومی کوره الکتریکی تشعشعی با دو فرمت رومیزی یا مبله کارکرد دائم 1200°C جهت انجام عملیات متنوع آزمایشگاهی محفظه داخلی با دو حالت…