کوره های آزمایشگاهی تیوبی خاص

کوره های تیوبی خاص آزمایشگاهی (طبق درخواست خریدار)مشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل…

کوره های آزمایشگاهی تحت زاویه

کوره های تحت زاویه (دلخواه) آزمایشگاهیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه…

کوره های آزمایشگاهی تیوبی افقی

کوره های تیوبی آزمایشگاهی افقیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز…

کوره های آزمایشگاهی تیوبی عمودی

کوره های تیوبی آزمایشگاهی عمودیمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز…