کوره های آزمایشگاهی خلاء تا C° 1800

کوره های آزمایشگاهی خلاء و اتمسفر کنترل - با محفظه نسوز تا 1800 درجه سانتی گرادمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین…

کوره های آزمایشگاهی خلاء تا C° 1100

کوره های آزمایشگاهی خلاء و اتمسفر کنترل - با محفظه فولادی تا 1100 درجه سانتی گرادمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین…