کوره های صنعتی ذوب

کوره های صنعتی ذوب فلزات رنگینمشخصات عمومی – کوره های صنعتی ذوب فلزات رنگین بوته گرافیتی تخلیه ثابت تیلت و اتوماتیک درب دستگاه بصورت کلاهک عایق با قابلیت حرکت در…