کوره آزمایشگاهی 1700 درجه – مبله

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه مبلهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1700 درجه مبلههمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً یک نشانی…

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه – ساده

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه سادهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1700 درجه سادههمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً یک نشانی…

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه – آسانسوری

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه آسانسوریمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1700 درجه آسانسوریهمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً یک نشانی…

کوره آزمایشگاهی 1400 درجه – آسانسوری

کوره آزمایشگاهی 1400 درجه آسانسوریمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1400 درجه آسانسوریهمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً یک نشانی…

کوره آزمایشگاهی 1400 درجه – ساده

کوره آزمایشگاهی 1400 درجه سادهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1400 درجه سادههمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً یک نشانی…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – درب سینی شونده

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب سینی شوندهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب سینی شوندههمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – چند طبقه

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه چند طبقهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1200 درجه چند طبقههمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر کنید لطفاً…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – درب از بالا

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب از بالامشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب از بالاهمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – کف گردان

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب سادهمشخصات عمومیملحقات انتخابیگالری تصاویر کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با کف گردانهمین حالا استعلام بگیرید : این فیلد را پر کنید این فیلد را پر…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – آسانسوری

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با آسانسوریمشخصات عمومی کوره الکتریکی تشعشعی با دو فرمت رومیزی یا مبله کارکرد دائم 1200°C جهت انجام عملیات متنوع آزمایشگاهی محفظه داخلی با دو حالت مافل…

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه – درب ساده

کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با درب سادهمشخصات عمومی کوره الکتریکی تشعشعی با دو فرمت رومیزی یا مبله کارکرد دائم 1200°C جهت انجام عملیات متنوع آزمایشگاهی محفظه داخلی با دو حالت…

کوره آزمایشگاهی حمام نمک

کوره آزمایشگاهی حمام نمکمشخصات عمومی ساختار اصلی دستگاه از مقاطع فولادی ST 57 یا ST 37 سیستم تامین انرژی حرارتی : الکتریکی – گاز – گازوئیل – دوگانه سوز (…