کوره های صنعتی با گردش هوا

کوره های صنعتی با سیرکولاسیون (گردش هوای گرم)مشخصات عمومی – کوره ها با گردش هوای گرم دمای کاری تا 800 درجه سلسیوس (سانتی گراد) با سیستم سرکولاسیون هوای گرم به…