آون آزمایشگاهی مبله

آون آزمایشگاهی مبلهمشخصات عمومی دماهای کاری در دو سری 250 و 400 درجه آون های الکتریکی با دو فرمت افقی و عمودی بصورت مبله درب بازشونده از روبرو  بهمراه سیلینگ…