آون های صنعتی پیوسته (کانتینوس)

آون های صنعتی پیوسته (کانتینوس - Continuous)مشخصات عمومی سیستم حرارتی:  الکتریکی –  گازسوز/گازوئیل سوز –  دوگانه سوز (الکتریکی-گازسوز) طراحی کوره های پیوسته با توجه به نوع قطعات و ظرفیت مورده…