کوره های صنعتی پیوسته (کانتینوس)

کوره های صنعتی با عملکرد پیوسته (کانتینوس - continuous)مشخصات عمومی سیستم حرارتی:  الکتریکی –  گازسوز/گازوئیل سوز –  دوگانه سوز (الکتریکی-گازسوز) طراحی کوره های پیوسته با توجه به نوع قطعات و…